Sunday, April 16, 2006

People who need to come tuesday meeting!

Hi peers!
these are the people who need to come for the meeting on tuesday nite.
He Qiang
Jacqueline
Xing er
Yuan Zhen
Sherryl
Teck Han
Damien
Charrissa
Yuen Yee
Koen
Willeen Wong Chonglin
Tan Ying Xin
Zhang Xuan
YiHong
Du Rui
Xiaolei
LiYi
Jasmine
thanks!
from weilin

0 comments: